Organization

Click image to enlarge

 

Academic Committee
Guo Minyi Fu Yuxi Zhang Liqing Yu Yong
Luo Yuan Chen Guihai Lu Bao-Liang Gu Dawu
Liang Xiaoyao Jia Weijia Cao Jian  
Administrators
Guo Minyi Department Head
Zhang Liqing Deputy Department Head
Luo Yuan Deputy Department Head
Cao Jian Deputy Department Head
Wu Fan Deputy Department Head
Huang Linpeng Deputy Department Head

Quick Search

Laboratory Inquiry

Institute Inquiry

Contact webmaster@google0123.com

Copyright @ 2013 SJTU Computer Science & Engineering All Rights Reserved

电脑访问:西瓜视频免费观看 PC端 | 手机访问:西瓜视频免费观看 手机端
友情链接: